« سيناد ميهن»
سامانه يکپارچه نظارت و اجراي درمان
طراحی و تولید توسط Radisan.com